Рекламите на банките често звучат объркващо, а именно:

  • 1-месечен депозит с 2.5% лихва
  • 3-месечен депозит с 5% лихва
  • 6-месечен депозит с 6%  лихва
  • 12-месечен депозит с нарастваща лихва до 10%

Какво обаче означава това?

Вижте също Банкова сметка – 10 дежурни въпроса

Първия път, когато по изключение НЕ пуснах рекламата покрай ушите си, се замислих какво точно означава “3-месечен депозит с 5% лихва”. Съвсем логично е да си помислите, че това е депозит, при който ако вложите 100лв, след 3м ще получите 5% лихва върху тях, или ще имате 105лв. Това не е така.

За да разберем защо, първо ще се запознаем с някои основни понятия:

  • Какво е “депозит”, “влог”, “спестовна сметка”
  • Какво е “срочен депозит”
  • Какво е “падеж”
  • Какво е “лихва” и “нарастваща лихва”
  • Каква е разликата между начисляване и изплащане

Започваме поред.

“Депозит”, “влог” и “спестовна сметка” означават едно и също. Внимавайте единствено с думата “сметка”, защото някои банки го възприемат като “разплащателна сметка”, а не като “спестовна сметка”. Всяка сума, която сте внесли в банката на свое име, представлява депозит / влог / сметка. Оттук-нататък ще използваме основно думата “депозит” за улеснение.

Обикновените депозити се наричат още безсрочни. Това означава, че можете да внасяте и теглите пари по всяко време. Банките начисляват лихва върху сумата, която сте оставили в депозита и която е на тяхно разположение. Тази лихва не е висока и у нас средно е 3-4% годишно.

“Срочен депозит” е депозит с определен срок: 1м, 3м, 6м, 9м, 12м, 24м и т.н., през който срок не може да теглите парите. Ако ви прави впечатление, срокът обикновено е кратен на три. Прието е този срок да се измерва в месеци, а не в години, затова се казва “12-месечен депозит”, а не “1-годишен депозит”.

Разликата между обикновен и срочен депозит: при срочния депозит не може* да теглите парите преди определения срок. За сметка на това пък лихвата е по-голяма отколкото при обикновен депозит, и става толкова по-голяма, колкото по-дълъг е срока.

*Всъщност може, понеже парите все пак са си ваши, но ако ги изтеглите губите голяма част от лихвата, а понякога и цялата лихва. В някои случаи банките взимат драстични мерки и освен че премахват цялата лихва, добяват допълнителни наказателни такси за теглене.

“Падеж” (понякога “матуритет” или “зрялост”) е датата, на която изтича определен срок. Обикновено точно тогава, а не по-рано, се изплаща начислената лихва. При някои банки единствено на падеж могат да се довнасят суми по депозита.

За срочните продукти (срочни кредити и депозити) този срок се договаря конкретно. Ако на 01 януари откриете 3м депозит, неговия падеж ще бъде на 01 април, а ако е 6м – на 01 юли. За  безсрочните продукти като дата на олихвяване обикновено се определя 31 декември – последния ден на съответната година.

“Лихва” е печалбата, която получавате за това, че сте предоставили парите си на банката. Лихвата се изразява в процент и показва колко лева печелите на всеки 100лв, вложени от вас. Както казахме горе, лихвата се изплаща на падеж.

Лихвата се изплаща на падеж, но може да се начислява на различни периоди – 1м, 3м, 6м и пр., ако става дума за срочен депозит. Можете да имате например 6м депозит, а лихвата ви да се начислява всеки месец. Може също да имате 6м депозит, а лихвата ви да се начислява наведнъж в края на периода.

Ако говорим за безсрочен депозит, повечето банки начисляват лихва ежедневно (т.е. на база наличността в края на деня), по-рядко ежемесечно (т.е. на база наличността в края на месеца). Начисляването и изплащането на лихвата са две много различни неща. Лихвата може да се начислява и ежечасно, но тя се капитализира (получавате лихва върху самата лихва) само когато е изплатена. Изплащането обикновено става на 31 декември.

Пример. Имате 100лв безсрочен влог при 10% лихва на 12м, чиято лихва се начислява ежедневно.

Ако нито един ден не теглите от тези 100лв, в края на първите 12м ще имате точно 110лв.

Ако обаче всеки ден теглите или внасяте и имате различна сума в наличност, банката ще олихви среднодневната ви наличност на база 360 дни в годината и 30 дена месечно. Тоест, през годината сте имали 120дена с наличност по 40лв, 120дена по 50лв и 120дена по 60лв в сметката, среднодневно ще имате:

(120д х40лв + 120д х50лв + 120д х60лв) / 360дни =

120х (40+50+60) / 360 =

120х 150 / 360 = 50лв/ден.

Тогава лихвата ви ще бъде 50лв х 10% = 5лв на година.

Ако лихвата се начислява месечно, ще се гледа наличността в последния ден от месеца, без да се взима предвид наличността в отделните дни. Тогава банката ще олихви средномесечната ви наличност на база 12м в годината.

Уравнението в горния пример ще стане

(4м х40лв + 4м х50лв + 4м х60лв) / 12м = 50лв/месец средномесечно, дори ако в определени дни сте имали 0лв наличност – стига към последния ден на месеца да сте имали съответните суми.

Забележете, че винаги се обявява лихва на годишна база, независимо от начина на начисляването й и срока на депозита.

Сега вече можем да разтълкуваме понятието “3-месечен депозит с 5% лихва”. Това ще рече, че ако сте вложили 100лв и не сте ги изтеглили в продължение на 3м, ще получите 5% лихва на годишна база. Това не означава, че след 3м ще получите 5% лихва.

Всъщност подобен депозит означава, че ще получите 5% на година, или ако оставите лихвата по въпросния 3-месечен депозит да се капитализира общо 4 пъти.

Пример. На 01 януари откривате 3м депозит от 100лв с 5% годишна лихва. Ако на падеж (01 април) изтеглите парите, ще изтеглите общо 101.23лв, тоест лихвата ви за тези 3м е 1.23% .

Ако оставите парите за още един 3м период, ще имате 101.23лв с още 1.23% лихва и в края вторите 3м ще имате 102.47лв.

Едва когато оставите тези 100лв за четири периода по 3м (общо 12м), ще получите общо увеличение 5% на началната сума или 105лв.

Банките често предлагат и нарастваща лихва, която може да бъде много объркваща. Какво значи нарастваща лихва?!

Нарастващата лихва отново е лихва на годишна база. Тя може да се променя всеки на 1м, на 2м, на 3м и прочее. За да ви обясня самата методика, трябва да говорим доста за математика, което ще ви спестя :) Трябва да знаете само едно: не се водете по “големите” проценти, до които нараства лихвата – гледайте само ефективната (реална) годишна лихва.

Ако имате 100лв депозит за 12м, чиято лихва нараства помесечно и от 5% постепенно става 5.6 %, 6.2%, 6.8%… и така до 10% за 12-я месец, това не означава, че ще получите 110лв на падеж. Реалната ви годишна лихва е доста по-близо до 6.5%, отколкото до 10%.

Доста популярни са инструментите на сайта moitepari.bg – можете да ги използвате, за да видите реалните лихви по реални банкови продукти.

Ако искате да направите изчисления по индивидуални условия, като сами задавате срока на депозита, сумата, лихвата и пр., можете да ползвате моят калкулатор за лихви (екселска таблица):

лихвен калкулатор

Изтеглете оттук. Аз съм насреща за допълнителни разяснения и помощ :)