invest chart5000лв може да са много пари за дребния инвеститор, но във финансовия свят 5000лв са всъщност доста скромна сума. Това означава, че малкият размер на сумата ограничава вариантите ви за инвестиция. Ако пък тези 5000лв са всичките ви спестявания, най-вероятно няма да сте готови да поемате големи рискове с тях и ще търсите нискорискови инвестиции. Това условие допълнително стеснява вариантите.

Като цяло, в какво да инвестирате 5000лв, зависи от три фактора:
-за колко време искате да инвестирате,
-каква сигурност/възвращаемост търсите,
-каква ликвидност искате (тоест, колко бързо можете да си изтеглите парите от вашата инвестиция).

Бих казала, че възможностите за дребни инвеститори (със суми от порядъка на 3000лв, 5000лв) в България са много малко. Но да видим все пак какви са.

Възможност №1: инвестиция в срочен депозит

Депозитът в банка  е най-лесният, най-бързият и най-сигурният* начин да инвестирате малка сума като 5000лв. “Срочен депозит” е депозит, при който “заключвате” парите в банката за определен срок от време. Колкото по-дълъг е срока, толкова по-добра е лихвата, като максималният срок е три години (36 месеца). Като минимален срок обикновено се дава един месец, но за да получите някаква смислена лихва по срочен депозит, реално минималният срок трябва да е поне една година (12 месеца).

Имайте предвид, че срочните депозити предлагат различни лихви не само според срока, но и според валутата – лихвата за три-годишен срочен депозит в лева може да е до 4-5%, но за същия депозит в долари например пада на 2-3%.

Ако ви се наложи да нарушите депозита (да си изтеглите по-рано парите), тогава естествено губите цялата лихва. В някои банки може дори да ви санкционират и с глоба като допълнение към загубената лихва. (Още: Защо са богати евреите?)

За сметка на това пък някои банки предлагат възможност за довнасяне. Такъв е и моят три-годишен срочен депозит в Първа инвестиционна банка, където дори внесените в последната година пари се олихвяват на 8%. Такава лихва вече няма на други места.

Един голям минус на инвестицията в срочни депозити е, че доходността в момента е облагаема – тоест, все още има действащ “данък лихва” (вж. ЗДДФЛ, чл. 13 (1), т.8) от 8% за 2014. Това автоматично намалява реалната ви лихва. Очаква се този данък постепенно да намалява, докато накрая напълно отпадне през 2017 г. (вж. ЗДДФЛ, чл. 38 (13)). По мое лично мнение този данък е безумен, защото така плащаме данъци за доходност от чисти пари, за които вече веднъж сме платили данъци.

Предимства на инвестицията в срочен депозит:
-на практика нулев риск
-без такси за откриване и обслужване
-ясна и гарантирана доходност
-лесно сравнение и избор
-достъпно от всяко населено място
-без посредник

Недостатъци:
-ниска възвръщаемост
-дълъг срок (особено ако говорим за три-годишни депозити)
-”данък лихва”

Препоръки:
-Винаги имайте предвид, че лихвите се дават на годишна база. Вижте Какво означава 3-месечен депозит с 6% лихва.

*Въпреки историята с КТБ, която се вихри в момента, банковите депозити остават най-сигурните инвестиционни инструменти, тъй като депозитите на физически лица до 196 000лв в една банка са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете. При особена ситуация като сегашната може да се получи някакво забавяне при изплащането, но в крайна сметка тези пари няма как да не бъдат изплатени.

Възможност №2: инвестиция във взаимни фондове

Инвестиционните фондове са по същество форма на колективно инвестиране. Индивидуалните инвеститори (като вас) купуват дялове от фонда, а фондът инвестира набраните средства в различни видове активи. Тези активи могат да бъдат финансови инструменти (най-често акции и облигации), валути, ценни метали, суровини, недвижими имоти и др.

Според типа управление има два вида взаимни фондове: активно управлявани (каквито са повечето у нас) и пасивно управлявани индексни фондове. Активно управляваните фондове имат мениджъри, които казват в какво ще инвестира фонда. Индексните фондове са пасивно управлявани фондове – при тях се начертава една инвестиционна “формула” и тя се следва автоматично, независимо от събитията на съответния пазар. (В България има един или може би вече два такива фонда, но не бих ви ги препоръчала.) (Още: Финансова стабилност)

Според риска фондовете биват ниско-, средно- и високо-рискови. Среднорисковите се наричат още “балансирани”, а високорисковите – “агресивни”. Заедно със степента на риска обикновено се променят и още две неща: доходността и времето. Тоест, нискорисковите фондове предлагат ниска доходност и по-къс инвестиционен хоризонт, а високорисковете целят висока доходност и по-дълъг инвестиционен хоризонт. По правило, колкото повече време имате, можете да поемете по-голям риск, защото дори при срив на инвестицията в краткосрочен план, тя има време да се възстанови в дългосрочен план. Обикновено може да получите информация от фонда какъв е препоръчителният “инвестиционен хоризонт”. При нискорисковите фондове той е една до три години, при балансираните – три до пет, а при агресивните често е пет години и нагоре. (Още: Формулата за забогатяване – как да стана богат)

Това означава ли, че не можете да си изтеглите парите по-рано? Не. Но ако го направите, най-вероятно няма да сте достигнали целевата доходност (тази, “рекламирана” от фонда), и може дори да сте на загуба.

Когато инвестирате във взаимен фонд, вие купувате дялове от фонда. Когато “излизате” от фонда, вие продавате обратно своите дялове на самия фонд. Това се нарича “обратно изкупуване”.

При всички фондове има “такса вход” и “такса изход” за дребните инвеститори, каквито ще сте и вие при сума от 5000лв. Тези такси се плащат индиректно от вас – покриват се от разликите в курс “купува” – курс “продава”.

Дяловете на фонда имат номинална стойност (сума на активите делено на броя на всички дялове) и емисионна стойност. При номинал 10лв на дял и “такса вход” 2%, вие ще можете да купите един дял с номинал 10лв на цена 10+(10х2%)=10,20лв. Това е курс “продава” на фонда или още емисионна стойност. При номинал 10лв на дял и “такса изход” 3%, вие ще можете да продадете обратно вашият дял с номинал 10лв на цена 10-(10х3%)=9,70лв. Това е курс “купува” на фонда.

Фондовете имат и “такса управление”. Тя също се плаща индиректно от инвеститорите, като влиза в номиналната стойност – от финансовия резултат на фонда се изважда възнаграждението на мениджърите и остатъка се разделя на броя дялове.

При някои фондове капиталът е разделен на дялове с номинал 10лв, при други дяловете са от порядъка на 150лв. Това означава ли, че при вторите минималната сума за инвестиране е 150лв? Не е задължително, тъй като фондът може да предлага покупка на частични дялове.

ВНИМАНИЕ! Доходността при фондовете се дава в проценти, но не се подлъгвайте да сравнявате тези проценти с процентите лихва при банките. Обикновено при фондовете, когато видите представени резултати “1 година”, те са за една година назад считано от настоящия момент. Тази доходност не е фиксирана, нито гарантирана. Тя е историческа – за минал период. Какво ще стане в бъдещето, не може да се гарантира.

ВНИМАНИЕ! Доходността при фондовете се изчислява на база промените в номиналната стойност на дяловете. За да изчислите вашата реална доходност обаче, трябва да сметнете разликата между цената, по която сте си купили дялове и цената, по която сте ги продали.

Пример. Взаимен фонд има дялове по номинална стойност 10лв. След една година номиналната стойност е вече 11лв. Фондът обявява 10% доходност.

Вашата доходност обаче е друга. Вие купувате един дял с номинал 10лв. Но тъй като има “такса вход” примерно 2%, вие купувате този дял за 10,20лв. След една година номиналът му е вече 11лв. Но тъй като имате “такса изход” примерно 3%, вие продавате този дял за 10,67лв. Тогава вашата реална доходност е (10,67лв-10,20лв)=0,47лв. Тези 0,47 съотнесени към началната ви инвестиция от 10,20лв прави реално 4,6% доходност.

Тоест, независимо че много фондове ще ви кажат, че “таксите са включени в цената”, добре е да знаете какво точно означава това – а именно, че в крайна сметка вие си ги плащате.

Разбира се, има взаимни фондове с ниски такси (от рода на 0,5% или 0,25%) и дори без такси (имам предвид такса вход-изход; от таксата за управление не може да се избяга). Такъв например е Елана Фонд Свободни Пари, но пък там доходността е сравнима с тази от банков депозит.

Кой може да управлява инвестиционен фонд? На практика – всеки. Това може да е банка, застраховател, брокер, инвестиционно дружество и т.н.

Предимства на инвестицията във взаимен фонд:
-вашият доход от фонда не се облага с данък, за разлика от лихвата по банковите депозити
-възможно е да постигнете по-висока доходност, отколкото при депозит
-чрез колективно инвестиране можете да участвате на по-рискови пазари, които биха били недостъпни за вас като индивидуален инвеститор, и бихте могли да постигнете по-висока доходност, отколкото при депозит
-без посредник.

Недостатъци:
-при теглене има срок от 3 работни дни
-доходността не е гарантирана
-нямате контрол върху това къде се инвестират парите ви (където реши Фонда)
-може да чакате години без да реализирате никаква печалба, и дори да сте на загуба

Препоръки:
-При избор на инвестиционен фонд гледайте резултатите на фонда за възможно най-дълъг период назад във времето. Обявената годишна доходност по номинал, намалете с процентите на такса вход и такса изход.

Възможност №3: инвестиция в земеделска земя

Инвестицията в земеделска земя е интересен и като цяло винаги търсен вариант, защото, както казва Марк Твен – “вече не се произвежда земя”.

Според доклад на НСИ, средната цена на декар земеделска земя (ниви, овощни насаждения, лозя, ливади и мери) за периода 2010-2013 г. е била съответно 279лв, 398лв, 547лв, 594лв за декар*. Рентата от декар е била средно 30-35лв годишно.

*Заслужава си да се отбележи, че това главоломно поскъпване на земеделската земя е много възможно да се дължи както на новите програми от Еврофондовете, така и на появата на много АДСИЦ – акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които изкупуват и комасират (окрупняват) земи. От една страна, цената на “окрупнен” декар (приобщен към голям парцел) автоматично става по-висока. От друга, самата поява на активен пазар засилва интереса към инвестициите в земя и, при наличието на активно търсене и предлагане, цената се покачва. (Понеже е налице повишена ликвидност.)

Тоест, от една страна има покачване в цената на декар, което е единия вариант за печалба. От друга страна всеки декар ви носи годишна рента, което е другият вариант за печалба.

Върху цената на земята оказват влияние фактори като категория (плодородност), окрупненост, наличие и вид напоителни системи и канали (мелиорация), в близост до път и тип път, и други. Препоръчително е покупката на земя да става не само на база скици и документи, но да има и оглед на място, тъй като е възможно на скицата да фигурира път или канал, а в действителност да го няма. По правило най-скъпи са земите в Североизточна България, район Добруджа.

Един недостатък на инвестицията в земеделска земя е това, че тя отнема време. Намирането на подходяща земя, издирването и преговорите със собствениците, уреждането на документите, проучването за категория земя, намирането на арендатор и прехвърлянето на документите са сериозен ангажимент. (Още: Америка: Историята на един емигрант в САЩ)

Друг недостатък на инвестицията в земеделска земя е несигурността на рентата, чийто размер не е гарантиран, а зависи от добива през съответната година. Възможно е първата година (или дори няколко години) да взимате непълна или нулева рента, ако земята, която сте купили, се нуждае от допълнителна инвестиция в обработка (напр. изкореняване, основно изораване или възстановяване – ако е изтощена от предишните насаждения).

Трети недостатък на инвестицията в земеделска земя е, че е необходимо да окрупнявате масивите, т.е. да имате много декари на едно място, а не малки парченца по няколко декара, разхвърляни тук и там. С дребна инвестиция от 5000лв не можете да направите много, тъй като не се знае дали тя ще ви стигне дори за десетина декара.

Четвърти недостатък е това, че ако сключите договор с арендатор, той обикновено е дългосрочен (от няколко години до 10 и дори 15 години). Разбира се, може да търсите по-краткосрочни договори, като тогава вероятно ще ви предложат по-ниска рента.

Изобщо, като цяло, при земеделската земя вие като собственик на земята трудно можете да договаряте условия, защото сте зависими от арендатора. Особено когато става дума за малки парцели.

Разбира се, колкото повече декари имате и колкото по-окрупнени са те, толкова в по-добра позиция сте вие и можете да търсите по-висока рента. Въпреки всичко обаче оставате зависими от арендаторите (като нямате безкраен избор – обикновено в един район има не повече от двама или трима).

Предвид постоянният и завиден ръст в цените на земеделската земя в последните години, възниква въпросът дали сега е моментът да инвестирате в земеделска земя. От една страна, защото при високи цени с 5000лв не можете да купите достатъчно количество декари; и от друга, защото не се знае дали цените не са прекалено завишени и дали пазарът на земи няма да се срине (по аналог на пазара на недвижими имоти).

Хубавото на инвестицията в земеделска земя е, че тя не изисква голям ангажимент от ваша страна, след каато веднъж я дадете под аренда. Другото хубаво нещо е, че доходът от “възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя”, т.е. рентата, не се облага с данък (за физически лица) – ЗДДФЛ, чл. 13, т. 24.

Каква рента можете да очаквате? Нормалните нива са рента 5%-10% върху цената на декара, т.е. инвестицията ви би трябвало да се изплати за период между 20 и 10 години.

Предимства на инвестицията в земеделска земя:
-подходяща за дългосрочни инвестиции
-стабилен пазар (цената никога няма да е 0лв), винаги ще има поне известно търсене и предлагане
-не се амортизира, т.е. на теория може да се ползва вечно
-ограничен ресурс (“вече не се произвежда”)
-ниска степен на ангажимент след отдаване под аренда
-възможен “вечен” доход от 5%
-доходът от рента не се облага с данък

Недостатъци:
-високи изисквания за време и ангажимент, за да се осъществи началната покупка и да се сключи договор с арендатор
-рентата (доходността) не е гарантирана
-ниска възможност за договаряне
-зависимост от арендатора
-договорите за аренда са с дълъг срок (от няколко години до десет и нагоре)

Препоръки:
-Купувайте добра категория земи на хубави места – това ще ви осигури ликвидност на инвестицията, тъй като за най-добрите земи винаги има пазар. Лошите категории земи на лоши места, макар и по-евтини, са първите, чиито продажби ще бъдат “блокирани” при една криза в сектора.
-Купувайте окрупнени земи – не по-малко от 10 декара.
-Помислете кога е подходящият момент за покупка (имайте предвид сценария с балона с недвижимите имоти).

Възможност №4: инвестиция в акции (чуждестранни)

Това е една по-скъпа, но според мен много добра опция. С 5000лв за инвестиране бихте могли да си купите една, няколко или десетина чуждестранни акции – зависи на коя компания са. Например:
-американската Kellogg’s (K) се търгува по около 60 долара за акция на борсата в Ню Йорк. Една акция на Google (GOOG) обаче ще ви струва около 550 долара.
-акциите на швейцарската Nestle (NESN) са по около 70 швейцарски франка на борсата в Цюрих.
-консорциума Reckitt Benckiser (RB.), производители на Durex, се търгува по около 5000 британски паунда на борсата в Лондон. Тоест, 5000лв няма да ви стигнат дори за цената на акцията, камо ли за таксите по закупуването.

Когато се интересувате от покупка на реални акции, е добре да знаете точно на коя компания са, на коя борса се търгуват и съответно каква е валутата на сделките там.

Дори и без тази информация обаче ще се оправите, понеже така или иначе няма как да си купите тези акции сами. Задължително ще трябва да минете през посредник (български брокер), а те ще трябва да се свържат с местен брокер (в чужбина). На един етап от сделката българските пари ще трябва да се обърнат в съответната валута – това може да направите предварително вие лично, или да оставите българския брокер да се погрижи за това служебно. (Списък лицензирани инвестиционни посредници: http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-341 – общо 81 бр., от които 26 са банки)

За повече информация вижте материала Как да си купя акции? (Съвети за начинаещи инвеститори).

Защо бих препоръчала закупуването на чуждестранни акции като идея за инвестиране на 5000лв? Защото можете да инвестирате в световни, перспективни компании, които според мен са много по-стабилни в дългосрочен план от българските компании. Те са и добре търгувани, което означава, че по всяко време може да продадете акциите си – винаги ще има кой да ги купи. (Въпросът за цената е отделен.) Докато с акциите на някои  български дружества, търгувани на БФБ в София, има сключвани много малко сделки през големи периоди от време.

Другата причина да предпочета чуждите акции пред българските е, че с българските дружества никога не може да сте напълно сигурни какво точно става, дали докладите за финансовите им резултати са верни, и дали тези дружества не са замесени със съмнителни лица.

Тъй като обаче разходите по купуване и продаване на чуждестранни акции са много и са доста високи, е добре да направите една голяма сделка наведнъж, а не няколко малки. Също така, за да може растежът в цената на акциите да компенсира високите такси за купуване и продаване, трябва да сте готови да изчакате по-дълго време. Колко точно да чакате зависи каква възвращаемост искате да постигнете. Аз лично, ако инвестирам 5000лв в чуждестранна компания, бих се подготвила да не правя нищо в следващите пет години.

РЕДАКЦИЯ: Доколкото разбирам от читателя GordonGekko, някои инвестиционни посредници вече предлагат закупуването на реални акции, включително чуждестранни, чрез онлайн платформа (напр. Елана). Разбира се, има съответните комисионни.

Предимства на инвестицията в реални чуждестранни акции:
-подходяща за дългосрочни инвестиции
-позволява да инвестирате в дългогодишна, световна, стабилна компания
-съответно имате данни за движението на акциите й за много години назад
-при подходящ избор на компания, можете с еднократно усилие да си осигурите дългогодишен растеж

Недостатъци:
-високи такси за купуване и продаване, + такси за превалутиране
-инвестиция на време за проучване
-не е достъпно от всяко населено място (поне що се отнася до сключването на първоначалния договор)
-необходимост от посредник (брокер)
-тромаво изпълнение на поръчката (няколко дни) – освен ако брокерът не предлага закупуване на акции чрез онлайн платформа.

Препоръки:
Този вид инвестиция е подходяща само в дългосрочен план.

Възможност №5: инвестиция в акции (български)

Български акции се търгуват на Българска Фондова Борса (БФБ) – София. Търгуват се само български публични (АД, АДСИЦ) дружества, и сделките се извършват в лева. Покупката или продажбата на акции могат да се извършат само през лицензиран инвестиционен посредник – тоест, не можете да отидете на борсата и да кажете “искам три акции на дружество Х”. Също не можете и да отидете директно в дружество Х и да си купите техни акции направо от тях. Изключение правят българските банки, които са едновременно публични дружества (АД) и са инвестиционни посредници.

Инвестицията в български акции е по-лесна и достъпна спрямо инвестицията в чужди акции. Отново не можете без посредник (брокер), но, за разлика от покупката на чужди акции, тук минавате през посредника само веднъж. (Докато, в предния случай, веднъж вие се свързвате с български брокер, и втори път те се свързват с брокер на съответния пазар.)

Друго предимство на българските акции е, че те се търгуват в левове. Тогава отпада нуждата от превалутиране, съответно се намаляват разходите при покупка и продажба.

Таксите на брокерите също са много по-ниски. Те могат да станат дори още по-ниски, ако ползвате онлайн платформа за купуване на акции. Почти всеки инвестиционен посредник си има разработена своя платформа. Чрез нея можете да купувате и продавате акции без да ходите на място при брокера (дори сключването на договор с брокера може да стане дистанционно, например чрез куриер).

ВНИМАНИЕ! Много е важно да правите разлика между покупка на реални акции и търговия с ДЗР (договори за разлика)! Вижте Истината за онлайн търговия с акции.

Взимайки предвид всички гореизброени фактори накуп, става ясно защо инвестицията в български акции е много по-евтин и достъпен вариант спрямо инвестицията в чужди акции. Вашата инвестиция от 5000лв в случая ще ви даде много по-големи възможности, отколкото бихте имали при чуждите акции.

Тук идва обаче следващия въпрос – как да изберете какви акции да купите?

Някои от вас вече може би са се досетили, че ако нямате идея откъде да тръгнете, можете да използвате за отправна точка индексите на БФБ. Какво точно обаче представлява борсовият индекс?

Борсовият индекс е показател за нивото на определено нещо. По същество индексът представлява математическа формула, която изчислява и връща някакъв резултат.

Най-най-най-елемнтарният пример за индекс: индекс, който изчислява общата стойност на акциите на три компании. Формулата за такъв индекс би била следната:

(А1хА2) + (Б1хБ2) + (В1хВ2) = стойността на индекса
А1=брой акции на компания А
А2=цена на една акция на компания А
Б1=брой акции на компания Б
Б2=цена на една акция на компания Б
В1=брой акции на компания В
В2=цена на една акция на компания В

Съответно, при промяна в цената на акциите на една компания (или техния брой), ще се промени и крайният резултат на формулата, т.е. стойността на индекса.

Разбира се, борсовите индекси обикновено са по-сложни, тоест те следят повече компании и повече показатели (а не само брой и цена на акциите). Българската фондова борса е създала и следи четири индекса ( http://www.bse-sofia.bg/?page=Indices )

Двата най-често цитирани индекса на БФБ са:
-SOFIX (големите компании). В SOFIX влизат дружества, които са на борсата от минимум  3 месеца, имат поне 500 акционера, пазарна капитализация (стойност на всички издадени акции) 40 млн. лв, от които на “фрий-флоут” акции минимум 25% от цялата емисия или 10 млн.лв.. (“Фрий-флоут” означава “свободни” за търговия акции, т.е. акции в ръцете на дребни инвеститори. Основният пакет акции на една компания, собственост на един или няколко едри акционери, не се търгува активно – така мажоритарните собственици поддържат собствеността и контрола си върху дружеството.) Базата на този индекс (кои компании се следят) се преглежда 2 пъти годишно, като едни дружества се изваждат от него, а други се добавят. Акциите, включени в SOFIX, можете да видите тук: http://www.bse-sofia.bg/?page=IndexProfile&code=SOFIX&target=Constituents
-BGBX40 (“активни”). Тук са включени четиридесетте най-търгувани (с най-голям брой сделки) емисии, на база последните 6 месеца. Можете да ги видите тук: http://www.bse-sofia.bg/?page=IndexProfile&code=BGBX40&target=Constituents

Какво означава това? Ами само защото дадена компания е включена в SOFIX или BGBX40, не означава автоматично, че е добра идея да инвестирате в нея. Също, преди да решите да копирате някой индекс, или преди да решите да си купите дялове от инвестиционен фонд, който копира даден индекс (индексен фонд) – разберете добре какво точно представлява въпросния индекс и по какви показатели се “приемат” компании за включване в него.

Тоест, един ориентир за “разделяне” на акциите по някакъв признак може да ви бъде списъкът на акциите, включени в даден индекс.

Друг ориентир може да ви бъде самата БФБ. Тя организира два “пазара” за акции: основен и алтернативен:http://www.bse-sofia.bg/?page=MarketsAndSecurities

1. На БФБ-основен пазар се търгуват общо 176 емисии на дружества (основно акции, но има и 58 облигации, като няколко дружества имат повече от една емисия). Списък на всички акции, търгувани на БФБ, можете да видите тук:
http://www.bse-sofia.bg/?page=ListOfTradedSecurities&segnum=ALL или
http://www.bse-sofia.bg/?page=ListedSecurities (най-долу събрани в ексел)

Той (основен пазар) има 9 сегмента: http://www.bse-sofia.bg/?page=MarketAndSegments .

От тези 9 най-важни и активни са първите два: акции Premium и акции Standard.
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Premium.
Изисквания: http://www.bse-sofia.bg/?page=PremiumMarket
Акции списък: http://www.bse-sofia.bg/?page=TradedSecurities&segnum=101
Общо: 7 акции
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Standard.
Изисквания: http://www.bse-sofia.bg/?page=StandardMarket
Акции списък: http://www.bse-sofia.bg/?page=TradedSecurities&segnum=102
Общо: 90 акции

2. На БФБ-алтернативен пазар се търгуват общо 268 акции (само акции) на дружества, от които 218 на АД и 50 на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). От първите 218 акционерни дружества, 37 са в ликвидация или несъстоятелност.
Линк: http://www.basemarket.bg/?page=ListedSecurities (вж. файла в ексел)

Както забелязвате, една очевидна разлика между БФБ-основен пазар и БФБ-алтернативен пазар е това, че на БФБ-алтернативен пазар са включени и дружества в ликвидация или несъстоятелност. Като цяло, на БФБ-алтернативен пазар се пускат за търговия онези акции, които не покриват минималните изисквания за допускане до БФБ-основен пазар.

Или, ето накратко основната структура на българския пазар на ценни книжа към 11.2014:
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Premium (7 емисии акции)
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Standard (90 емисии акции)
-БФБ-основен пазар, сегмент акции АДСИЦ (14 емисии акции)
-БФБ-основен пазар, сегмент облигации (58 емисии облигации)
-БФБ-алтернативен пазар (181 емисии акции на АД, 37 емисии акции на АД в несъстоятелност, 50 емисии акции на АДСИЦ)

Така че, ако държите да инвестирате своите 5000лв в български акции, вече имате някаква представа откъде да започнете.

Но подходяща идея ли е, за вас като дребен инвеститор, да инвестирате своите пари в български акции?

Като цяло българската стокова борса, т.е. пазарът на български акции, е малък, слаб, недоразвит, недобре регулиран и доста рисков. Той е отражение на българската икономика и на държавата.

Единият проблем е малкият брой сделки. Това е проблем, защото ограничава ликвидността на акциите. Тоест, когато решите да купувате, и особено да продавате, е много вероятно насреща да няма никой. За да има добър пазар на нещо – независимо дали това нещо са акции, кюлчета сребро, домати или ластички за коса – трябва да има много участници, много капитали и много оборот. Моите впечатления от БФБ са, че тя в момента е нещо като vip-клуб на 15-20 едри бизнесмени, които прехвърлят едни капитали помежду си. От всички листвани на БФБ дружества, които по начало не са много, “активно” търгуваните са дори още по-малко. Дневните обеми на борсата често се дължат само на една или няколко големи сделки (един олигарх прехвърля пари на друг?).

Другият проблем, който е много голям според мен, е липсата на информация, защото това означава липса на прозрачност.

На сайта на БФБ ще намерите разхвърляни най-различни “документи”, които са лошо свързани помежду си, неподредени. Но организацията на сайта на БФБ е по-малкото зло. Голямото зло е липсата на прозрачност по върховете на икономическата ни система – тоест, никой не може да каже със сигурност какво точно правят големите ни дружества.

Все пак българският фондов пазар има един голям плюс: много е евтин и в момента е още близо до дъното. Могат ли да се изкарат пари от това? Е, човек може да направи пари от всичко. (Особено ако има кой да ви даде съвет или да ви подшушне за предстоящо събитие, преди да излезе в медиите.)

Предимства на инвестицията в реални български акции:
-нисък праг за вход (ниски такси, ниски цени на акции)
-лесна процедура при покупка/продажба
-достъпни онлайн платформи, които на практика елиминират нуждата от посредник
-пазарът е евтин и в момента – нисък

Недостатъци:
-малък брой сделки (несигурна ликвидност)
-неяснота
-висока степен на риск
-изтегляне на парични средства до 3 работни дни

Препоръки:
-подходящи за спекулативна търговия, т.е. печалба от разлика в цената. Не толкова подходящ за дългосрочно инвестиране.

Други варианти

Може би до тук забелязахте, че с нарастване на риска нараства и нуждата от предварителна подготовка. Да изберете банка, в която да депозирате парите си, е сравнително бърза процедура. Изборът на инвестиционен фонд и конкретен продукт става  малко по-сложно. Покупката на земя изисква още по-голямо проучване, подготовка, и организация на документи (макар че при нея поне имате сравнително добра сигурност). А най-много подготовка ще ви е нужна, ако решите да инвестирате в акции.

Ако обаче изброените до тук варианти не ви допадат, има ли нещо друго, което можете да направите?

Разбира се. Всяко нещо, в което вложите пари, и от което после може да си възвърнете вложените пари плюс печалба, е инвестиция. В този смисъл възможностите са безкрайни.

Хареса ли ви това? Вижте всички материали в Архива и си направете абонамент по email!