Къде (в какво) да инвестирам 5000лв?

invest chart5000лв може да са много пари за дребния инвеститор, но във финансовия свят 5000лв са всъщност доста скромна сума. Това означава, че малкият размер на сумата ограничава вариантите ви за инвестиция. Ако пък тези 5000лв са всичките ви спестявания, най-вероятно няма да сте готови да поемате големи рискове с тях и ще търсите нискорискови инвестиции. Това условие допълнително стеснява вариантите.

Като цяло, в какво да инвестирате 5000лв, зависи от три фактора:
-за колко време искате да инвестирате,
-каква сигурност/възвращаемост търсите,
-каква ликвидност искате (тоест, колко бързо можете да си изтеглите парите от вашата инвестиция).

Бих казала, че възможностите за дребни инвеститори (със суми от порядъка на 3000лв, 5000лв) в България са много малко. Но да видим все пак какви са.

Възможност №1: инвестиция в срочен депозит

Депозитът в банка  е най-лесният, най-бързият и най-сигурният* начин да инвестирате малка сума като 5000лв. “Срочен депозит” е депозит, при който “заключвате” парите в банката за определен срок от време. Колкото по-дълъг е срока, толкова по-добра е лихвата, като максималният срок е три години (36 месеца). Като минимален срок обикновено се дава един месец, но за да получите някаква смислена лихва по срочен депозит, реално минималният срок трябва да е поне една година (12 месеца).

Имайте предвид, че срочните депозити предлагат различни лихви не само според срока, но и според валутата – лихвата за три-годишен срочен депозит в лева може да е до 4-5%, но за същия депозит в долари например пада на 2-3%.

Ако ви се наложи да нарушите депозита (да си изтеглите по-рано парите), тогава естествено губите цялата лихва. В някои банки може дори да ви санкционират и с глоба като допълнение към загубената лихва. (Още: Защо са богати евреите?)

За сметка на това пък някои банки предлагат възможност за довнасяне. Такъв е и моят три-годишен срочен депозит в Първа инвестиционна банка, където дори внесените в последната година пари се олихвяват на 8%. Такава лихва вече няма на други места.

Един голям минус на инвестицията в срочни депозити е, че доходността в момента е облагаема – тоест, все още има действащ “данък лихва” (вж. ЗДДФЛ, чл. 13 (1), т.8) от 8% за 2014. Това автоматично намалява реалната ви лихва. Очаква се този данък постепенно да намалява, докато накрая напълно отпадне през 2017 г. (вж. ЗДДФЛ, чл. 38 (13)). По мое лично мнение този данък е безумен, защото така плащаме данъци за доходност от чисти пари, за които вече веднъж сме платили данъци.

Предимства на инвестицията в срочен депозит:
-на практика нулев риск
-без такси за откриване и обслужване
-ясна и гарантирана доходност
-лесно сравнение и избор
-достъпно от всяко населено място
-без посредник

Недостатъци:
-ниска възвръщаемост
-дълъг срок (особено ако говорим за три-годишни депозити)
-”данък лихва”

Препоръки:
-Винаги имайте предвид, че лихвите се дават на годишна база. Вижте Какво означава 3-месечен депозит с 6% лихва.

*Въпреки историята с КТБ, която се вихри в момента, банковите депозити остават най-сигурните инвестиционни инструменти, тъй като депозитите на физически лица до 196 000лв в една банка са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете. При особена ситуация като сегашната може да се получи някакво забавяне при изплащането, но в крайна сметка тези пари няма как да не бъдат изплатени.

Възможност №2: инвестиция във взаимни фондове

Инвестиционните фондове са по същество форма на колективно инвестиране. Индивидуалните инвеститори (като вас) купуват дялове от фонда, а фондът инвестира набраните средства в различни видове активи. Тези активи могат да бъдат финансови инструменти (най-често акции и облигации), валути, ценни метали, суровини, недвижими имоти и др.

Според типа управление има два вида взаимни фондове: активно управлявани (каквито са повечето у нас) и пасивно управлявани индексни фондове. Активно управляваните фондове имат мениджъри, които казват в какво ще инвестира фонда. Индексните фондове са пасивно управлявани фондове – при тях се начертава една инвестиционна “формула” и тя се следва автоматично, независимо от събитията на съответния пазар. (В България има един или може би вече два такива фонда, но не бих ви ги препоръчала.) (Още: Финансова стабилност)

Според риска фондовете биват ниско-, средно- и високо-рискови. Среднорисковите се наричат още “балансирани”, а високорисковите – “агресивни”. Заедно със степента на риска обикновено се променят и още две неща: доходността и времето. Тоест, нискорисковите фондове предлагат ниска доходност и по-къс инвестиционен хоризонт, а високорисковете целят висока доходност и по-дълъг инвестиционен хоризонт. По правило, колкото повече време имате, можете да поемете по-голям риск, защото дори при срив на инвестицията в краткосрочен план, тя има време да се възстанови в дългосрочен план. Обикновено може да получите информация от фонда какъв е препоръчителният “инвестиционен хоризонт”. При нискорисковите фондове той е една до три години, при балансираните – три до пет, а при агресивните често е пет години и нагоре. (Още: Формулата за забогатяване – как да стана богат)

Това означава ли, че не можете да си изтеглите парите по-рано? Не. Но ако го направите, най-вероятно няма да сте достигнали целевата доходност (тази, “рекламирана” от фонда), и може дори да сте на загуба.

Когато инвестирате във взаимен фонд, вие купувате дялове от фонда. Когато “излизате” от фонда, вие продавате обратно своите дялове на самия фонд. Това се нарича “обратно изкупуване”.

При всички фондове има “такса вход” и “такса изход” за дребните инвеститори, каквито ще сте и вие при сума от 5000лв. Тези такси се плащат индиректно от вас – покриват се от разликите в курс “купува” – курс “продава”.

Дяловете на фонда имат номинална стойност (сума на активите делено на броя на всички дялове) и емисионна стойност. При номинал 10лв на дял и “такса вход” 2%, вие ще можете да купите един дял с номинал 10лв на цена 10+(10х2%)=10,20лв. Това е курс “продава” на фонда или още емисионна стойност. При номинал 10лв на дял и “такса изход” 3%, вие ще можете да продадете обратно вашият дял с номинал 10лв на цена 10-(10х3%)=9,70лв. Това е курс “купува” на фонда.

Фондовете имат и “такса управление”. Тя също се плаща индиректно от инвеститорите, като влиза в номиналната стойност – от финансовия резултат на фонда се изважда възнаграждението на мениджърите и остатъка се разделя на броя дялове.

При някои фондове капиталът е разделен на дялове с номинал 10лв, при други дяловете са от порядъка на 150лв. Това означава ли, че при вторите минималната сума за инвестиране е 150лв? Не е задължително, тъй като фондът може да предлага покупка на частични дялове.

ВНИМАНИЕ! Доходността при фондовете се дава в проценти, но не се подлъгвайте да сравнявате тези проценти с процентите лихва при банките. Обикновено при фондовете, когато видите представени резултати “1 година”, те са за една година назад считано от настоящия момент. Тази доходност не е фиксирана, нито гарантирана. Тя е историческа – за минал период. Какво ще стане в бъдещето, не може да се гарантира.

ВНИМАНИЕ! Доходността при фондовете се изчислява на база промените в номиналната стойност на дяловете. За да изчислите вашата реална доходност обаче, трябва да сметнете разликата между цената, по която сте си купили дялове и цената, по която сте ги продали.

Пример. Взаимен фонд има дялове по номинална стойност 10лв. След една година номиналната стойност е вече 11лв. Фондът обявява 10% доходност.

Вашата доходност обаче е друга. Вие купувате един дял с номинал 10лв. Но тъй като има “такса вход” примерно 2%, вие купувате този дял за 10,20лв. След една година номиналът му е вече 11лв. Но тъй като имате “такса изход” примерно 3%, вие продавате този дял за 10,67лв. Тогава вашата реална доходност е (10,67лв-10,20лв)=0,47лв. Тези 0,47 съотнесени към началната ви инвестиция от 10,20лв прави реално 4,6% доходност.

Тоест, независимо че много фондове ще ви кажат, че “таксите са включени в цената”, добре е да знаете какво точно означава това – а именно, че в крайна сметка вие си ги плащате.

Разбира се, има взаимни фондове с ниски такси (от рода на 0,5% или 0,25%) и дори без такси (имам предвид такса вход-изход; от таксата за управление не може да се избяга). Такъв например е Елана Фонд Свободни Пари, но пък там доходността е сравнима с тази от банков депозит.

Кой може да управлява инвестиционен фонд? На практика – всеки. Това може да е банка, застраховател, брокер, инвестиционно дружество и т.н.

Предимства на инвестицията във взаимен фонд:
-вашият доход от фонда не се облага с данък, за разлика от лихвата по банковите депозити
-възможно е да постигнете по-висока доходност, отколкото при депозит
-чрез колективно инвестиране можете да участвате на по-рискови пазари, които биха били недостъпни за вас като индивидуален инвеститор, и бихте могли да постигнете по-висока доходност, отколкото при депозит
-без посредник.

Недостатъци:
-при теглене има срок от 3 работни дни
-доходността не е гарантирана
-нямате контрол върху това къде се инвестират парите ви (където реши Фонда)
-може да чакате години без да реализирате никаква печалба, и дори да сте на загуба

Препоръки:
-При избор на инвестиционен фонд гледайте резултатите на фонда за възможно най-дълъг период назад във времето. Обявената годишна доходност по номинал, намалете с процентите на такса вход и такса изход.

Възможност №3: инвестиция в земеделска земя

Инвестицията в земеделска земя е интересен и като цяло винаги търсен вариант, защото, както казва Марк Твен – “вече не се произвежда земя”.

Според доклад на НСИ, средната цена на декар земеделска земя (ниви, овощни насаждения, лозя, ливади и мери) за периода 2010-2013 г. е била съответно 279лв, 398лв, 547лв, 594лв за декар*. Рентата от декар е била средно 30-35лв годишно.

*Заслужава си да се отбележи, че това главоломно поскъпване на земеделската земя е много възможно да се дължи както на новите програми от Еврофондовете, така и на появата на много АДСИЦ – акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които изкупуват и комасират (окрупняват) земи. От една страна, цената на “окрупнен” декар (приобщен към голям парцел) автоматично става по-висока. От друга, самата поява на активен пазар засилва интереса към инвестициите в земя и, при наличието на активно търсене и предлагане, цената се покачва. (Понеже е налице повишена ликвидност.)

Тоест, от една страна има покачване в цената на декар, което е единия вариант за печалба. От друга страна всеки декар ви носи годишна рента, което е другият вариант за печалба.

Върху цената на земята оказват влияние фактори като категория (плодородност), окрупненост, наличие и вид напоителни системи и канали (мелиорация), в близост до път и тип път, и други. Препоръчително е покупката на земя да става не само на база скици и документи, но да има и оглед на място, тъй като е възможно на скицата да фигурира път или канал, а в действителност да го няма. По правило най-скъпи са земите в Североизточна България, район Добруджа.

Един недостатък на инвестицията в земеделска земя е това, че тя отнема време. Намирането на подходяща земя, издирването и преговорите със собствениците, уреждането на документите, проучването за категория земя, намирането на арендатор и прехвърлянето на документите са сериозен ангажимент. (Още: Америка: Историята на един емигрант в САЩ)

Друг недостатък на инвестицията в земеделска земя е несигурността на рентата, чийто размер не е гарантиран, а зависи от добива през съответната година. Възможно е първата година (или дори няколко години) да взимате непълна или нулева рента, ако земята, която сте купили, се нуждае от допълнителна инвестиция в обработка (напр. изкореняване, основно изораване или възстановяване – ако е изтощена от предишните насаждения).

Трети недостатък на инвестицията в земеделска земя е, че е необходимо да окрупнявате масивите, т.е. да имате много декари на едно място, а не малки парченца по няколко декара, разхвърляни тук и там. С дребна инвестиция от 5000лв не можете да направите много, тъй като не се знае дали тя ще ви стигне дори за десетина декара.

Четвърти недостатък е това, че ако сключите договор с арендатор, той обикновено е дългосрочен (от няколко години до 10 и дори 15 години). Разбира се, може да търсите по-краткосрочни договори, като тогава вероятно ще ви предложат по-ниска рента.

Изобщо, като цяло, при земеделската земя вие като собственик на земята трудно можете да договаряте условия, защото сте зависими от арендатора. Особено когато става дума за малки парцели.

Разбира се, колкото повече декари имате и колкото по-окрупнени са те, толкова в по-добра позиция сте вие и можете да търсите по-висока рента. Въпреки всичко обаче оставате зависими от арендаторите (като нямате безкраен избор – обикновено в един район има не повече от двама или трима).

Предвид постоянният и завиден ръст в цените на земеделската земя в последните години, възниква въпросът дали сега е моментът да инвестирате в земеделска земя. От една страна, защото при високи цени с 5000лв не можете да купите достатъчно количество декари; и от друга, защото не се знае дали цените не са прекалено завишени и дали пазарът на земи няма да се срине (по аналог на пазара на недвижими имоти).

Хубавото на инвестицията в земеделска земя е, че тя не изисква голям ангажимент от ваша страна, след каато веднъж я дадете под аренда. Другото хубаво нещо е, че доходът от “възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя”, т.е. рентата, не се облага с данък (за физически лица) – ЗДДФЛ, чл. 13, т. 24.

Каква рента можете да очаквате? Нормалните нива са рента 5%-10% върху цената на декара, т.е. инвестицията ви би трябвало да се изплати за период между 20 и 10 години.

Предимства на инвестицията в земеделска земя:
-подходяща за дългосрочни инвестиции
-стабилен пазар (цената никога няма да е 0лв), винаги ще има поне известно търсене и предлагане
-не се амортизира, т.е. на теория може да се ползва вечно
-ограничен ресурс (“вече не се произвежда”)
-ниска степен на ангажимент след отдаване под аренда
-възможен “вечен” доход от 5%
-доходът от рента не се облага с данък

Недостатъци:
-високи изисквания за време и ангажимент, за да се осъществи началната покупка и да се сключи договор с арендатор
-рентата (доходността) не е гарантирана
-ниска възможност за договаряне
-зависимост от арендатора
-договорите за аренда са с дълъг срок (от няколко години до десет и нагоре)

Препоръки:
-Купувайте добра категория земи на хубави места – това ще ви осигури ликвидност на инвестицията, тъй като за най-добрите земи винаги има пазар. Лошите категории земи на лоши места, макар и по-евтини, са първите, чиито продажби ще бъдат “блокирани” при една криза в сектора.
-Купувайте окрупнени земи – не по-малко от 10 декара.
-Помислете кога е подходящият момент за покупка (имайте предвид сценария с балона с недвижимите имоти).

Възможност №4: инвестиция в акции (чуждестранни)

Това е една по-скъпа, но според мен много добра опция. С 5000лв за инвестиране бихте могли да си купите една, няколко или десетина чуждестранни акции – зависи на коя компания са. Например:
-американската Kellogg’s (K) се търгува по около 60 долара за акция на борсата в Ню Йорк. Една акция на Google (GOOG) обаче ще ви струва около 550 долара.
-акциите на швейцарската Nestle (NESN) са по около 70 швейцарски франка на борсата в Цюрих.
-консорциума Reckitt Benckiser (RB.), производители на Durex, се търгува по около 5000 британски паунда на борсата в Лондон. Тоест, 5000лв няма да ви стигнат дори за цената на акцията, камо ли за таксите по закупуването.

Когато се интересувате от покупка на реални акции, е добре да знаете точно на коя компания са, на коя борса се търгуват и съответно каква е валутата на сделките там.

Дори и без тази информация обаче ще се оправите, понеже така или иначе няма как да си купите тези акции сами. Задължително ще трябва да минете през посредник (български брокер), а те ще трябва да се свържат с местен брокер (в чужбина). На един етап от сделката българските пари ще трябва да се обърнат в съответната валута – това може да направите предварително вие лично, или да оставите българския брокер да се погрижи за това служебно. (Списък лицензирани инвестиционни посредници: http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-341 – общо 81 бр., от които 26 са банки)

За повече информация вижте материала Как да си купя акции? (Съвети за начинаещи инвеститори).

Защо бих препоръчала закупуването на чуждестранни акции като идея за инвестиране на 5000лв? Защото можете да инвестирате в световни, перспективни компании, които според мен са много по-стабилни в дългосрочен план от българските компании. Те са и добре търгувани, което означава, че по всяко време може да продадете акциите си – винаги ще има кой да ги купи. (Въпросът за цената е отделен.) Докато с акциите на някои  български дружества, търгувани на БФБ в София, има сключвани много малко сделки през големи периоди от време.

Другата причина да предпочета чуждите акции пред българските е, че с българските дружества никога не може да сте напълно сигурни какво точно става, дали докладите за финансовите им резултати са верни, и дали тези дружества не са замесени със съмнителни лица.

Тъй като обаче разходите по купуване и продаване на чуждестранни акции са много и са доста високи, е добре да направите една голяма сделка наведнъж, а не няколко малки. Също така, за да може растежът в цената на акциите да компенсира високите такси за купуване и продаване, трябва да сте готови да изчакате по-дълго време. Колко точно да чакате зависи каква възвращаемост искате да постигнете. Аз лично, ако инвестирам 5000лв в чуждестранна компания, бих се подготвила да не правя нищо в следващите пет години.

РЕДАКЦИЯ: Доколкото разбирам от читателя GordonGekko, някои инвестиционни посредници вече предлагат закупуването на реални акции, включително чуждестранни, чрез онлайн платформа (напр. Елана). Разбира се, има съответните комисионни.

Предимства на инвестицията в реални чуждестранни акции:
-подходяща за дългосрочни инвестиции
-позволява да инвестирате в дългогодишна, световна, стабилна компания
-съответно имате данни за движението на акциите й за много години назад
-при подходящ избор на компания, можете с еднократно усилие да си осигурите дългогодишен растеж

Недостатъци:
-високи такси за купуване и продаване, + такси за превалутиране
-инвестиция на време за проучване
-не е достъпно от всяко населено място (поне що се отнася до сключването на първоначалния договор)
-необходимост от посредник (брокер)
-тромаво изпълнение на поръчката (няколко дни) – освен ако брокерът не предлага закупуване на акции чрез онлайн платформа.

Препоръки:
Този вид инвестиция е подходяща само в дългосрочен план.

Възможност №5: инвестиция в акции (български)

Български акции се търгуват на Българска Фондова Борса (БФБ) – София. Търгуват се само български публични (АД, АДСИЦ) дружества, и сделките се извършват в лева. Покупката или продажбата на акции могат да се извършат само през лицензиран инвестиционен посредник – тоест, не можете да отидете на борсата и да кажете “искам три акции на дружество Х”. Също не можете и да отидете директно в дружество Х и да си купите техни акции направо от тях. Изключение правят българските банки, които са едновременно публични дружества (АД) и са инвестиционни посредници.

Инвестицията в български акции е по-лесна и достъпна спрямо инвестицията в чужди акции. Отново не можете без посредник (брокер), но, за разлика от покупката на чужди акции, тук минавате през посредника само веднъж. (Докато, в предния случай, веднъж вие се свързвате с български брокер, и втори път те се свързват с брокер на съответния пазар.)

Друго предимство на българските акции е, че те се търгуват в левове. Тогава отпада нуждата от превалутиране, съответно се намаляват разходите при покупка и продажба.

Таксите на брокерите също са много по-ниски. Те могат да станат дори още по-ниски, ако ползвате онлайн платформа за купуване на акции. Почти всеки инвестиционен посредник си има разработена своя платформа. Чрез нея можете да купувате и продавате акции без да ходите на място при брокера (дори сключването на договор с брокера може да стане дистанционно, например чрез куриер).

ВНИМАНИЕ! Много е важно да правите разлика между покупка на реални акции и търговия с ДЗР (договори за разлика)! Вижте Истината за онлайн търговия с акции.

Взимайки предвид всички гореизброени фактори накуп, става ясно защо инвестицията в български акции е много по-евтин и достъпен вариант спрямо инвестицията в чужди акции. Вашата инвестиция от 5000лв в случая ще ви даде много по-големи възможности, отколкото бихте имали при чуждите акции.

Тук идва обаче следващия въпрос – как да изберете какви акции да купите?

Някои от вас вече може би са се досетили, че ако нямате идея откъде да тръгнете, можете да използвате за отправна точка индексите на БФБ. Какво точно обаче представлява борсовият индекс?

Борсовият индекс е показател за нивото на определено нещо. По същество индексът представлява математическа формула, която изчислява и връща някакъв резултат.

Най-най-най-елемнтарният пример за индекс: индекс, който изчислява общата стойност на акциите на три компании. Формулата за такъв индекс би била следната:

(А1хА2) + (Б1хБ2) + (В1хВ2) = стойността на индекса
А1=брой акции на компания А
А2=цена на една акция на компания А
Б1=брой акции на компания Б
Б2=цена на една акция на компания Б
В1=брой акции на компания В
В2=цена на една акция на компания В

Съответно, при промяна в цената на акциите на една компания (или техния брой), ще се промени и крайният резултат на формулата, т.е. стойността на индекса.

Разбира се, борсовите индекси обикновено са по-сложни, тоест те следят повече компании и повече показатели (а не само брой и цена на акциите). Българската фондова борса е създала и следи четири индекса ( http://www.bse-sofia.bg/?page=Indices )

Двата най-често цитирани индекса на БФБ са:
-SOFIX (големите компании). В SOFIX влизат дружества, които са на борсата от минимум  3 месеца, имат поне 500 акционера, пазарна капитализация (стойност на всички издадени акции) 40 млн. лв, от които на “фрий-флоут” акции минимум 25% от цялата емисия или 10 млн.лв.. (“Фрий-флоут” означава “свободни” за търговия акции, т.е. акции в ръцете на дребни инвеститори. Основният пакет акции на една компания, собственост на един или няколко едри акционери, не се търгува активно – така мажоритарните собственици поддържат собствеността и контрола си върху дружеството.) Базата на този индекс (кои компании се следят) се преглежда 2 пъти годишно, като едни дружества се изваждат от него, а други се добавят. Акциите, включени в SOFIX, можете да видите тук: http://www.bse-sofia.bg/?page=IndexProfile&code=SOFIX&target=Constituents
-BGBX40 (“активни”). Тук са включени четиридесетте най-търгувани (с най-голям брой сделки) емисии, на база последните 6 месеца. Можете да ги видите тук: http://www.bse-sofia.bg/?page=IndexProfile&code=BGBX40&target=Constituents

Какво означава това? Ами само защото дадена компания е включена в SOFIX или BGBX40, не означава автоматично, че е добра идея да инвестирате в нея. Също, преди да решите да копирате някой индекс, или преди да решите да си купите дялове от инвестиционен фонд, който копира даден индекс (индексен фонд) – разберете добре какво точно представлява въпросния индекс и по какви показатели се “приемат” компании за включване в него.

Тоест, един ориентир за “разделяне” на акциите по някакъв признак може да ви бъде списъкът на акциите, включени в даден индекс.

Друг ориентир може да ви бъде самата БФБ. Тя организира два “пазара” за акции: основен и алтернативен:http://www.bse-sofia.bg/?page=MarketsAndSecurities

1. На БФБ-основен пазар се търгуват общо 176 емисии на дружества (основно акции, но има и 58 облигации, като няколко дружества имат повече от една емисия). Списък на всички акции, търгувани на БФБ, можете да видите тук:
http://www.bse-sofia.bg/?page=ListOfTradedSecurities&segnum=ALL или
http://www.bse-sofia.bg/?page=ListedSecurities (най-долу събрани в ексел)

Той (основен пазар) има 9 сегмента: http://www.bse-sofia.bg/?page=MarketAndSegments .

От тези 9 най-важни и активни са първите два: акции Premium и акции Standard.
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Premium.
Изисквания: http://www.bse-sofia.bg/?page=PremiumMarket
Акции списък: http://www.bse-sofia.bg/?page=TradedSecurities&segnum=101
Общо: 7 акции
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Standard.
Изисквания: http://www.bse-sofia.bg/?page=StandardMarket
Акции списък: http://www.bse-sofia.bg/?page=TradedSecurities&segnum=102
Общо: 90 акции

2. На БФБ-алтернативен пазар се търгуват общо 268 акции (само акции) на дружества, от които 218 на АД и 50 на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). От първите 218 акционерни дружества, 37 са в ликвидация или несъстоятелност.
Линк: http://www.basemarket.bg/?page=ListedSecurities (вж. файла в ексел)

Както забелязвате, една очевидна разлика между БФБ-основен пазар и БФБ-алтернативен пазар е това, че на БФБ-алтернативен пазар са включени и дружества в ликвидация или несъстоятелност. Като цяло, на БФБ-алтернативен пазар се пускат за търговия онези акции, които не покриват минималните изисквания за допускане до БФБ-основен пазар.

Или, ето накратко основната структура на българския пазар на ценни книжа към 11.2014:
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Premium (7 емисии акции)
-БФБ-основен пазар, сегмент акции Standard (90 емисии акции)
-БФБ-основен пазар, сегмент акции АДСИЦ (14 емисии акции)
-БФБ-основен пазар, сегмент облигации (58 емисии облигации)
-БФБ-алтернативен пазар (181 емисии акции на АД, 37 емисии акции на АД в несъстоятелност, 50 емисии акции на АДСИЦ)

Така че, ако държите да инвестирате своите 5000лв в български акции, вече имате някаква представа откъде да започнете.

Но подходяща идея ли е, за вас като дребен инвеститор, да инвестирате своите пари в български акции?

Като цяло българската стокова борса, т.е. пазарът на български акции, е малък, слаб, недоразвит, недобре регулиран и доста рисков. Той е отражение на българската икономика и на държавата.

Единият проблем е малкият брой сделки. Това е проблем, защото ограничава ликвидността на акциите. Тоест, когато решите да купувате, и особено да продавате, е много вероятно насреща да няма никой. За да има добър пазар на нещо – независимо дали това нещо са акции, кюлчета сребро, домати или ластички за коса – трябва да има много участници, много капитали и много оборот. Моите впечатления от БФБ са, че тя в момента е нещо като vip-клуб на 15-20 едри бизнесмени, които прехвърлят едни капитали помежду си. От всички листвани на БФБ дружества, които по начало не са много, “активно” търгуваните са дори още по-малко. Дневните обеми на борсата често се дължат само на една или няколко големи сделки (един олигарх прехвърля пари на друг?).

Другият проблем, който е много голям според мен, е липсата на информация, защото това означава липса на прозрачност.

На сайта на БФБ ще намерите разхвърляни най-различни “документи”, които са лошо свързани помежду си, неподредени. Но организацията на сайта на БФБ е по-малкото зло. Голямото зло е липсата на прозрачност по върховете на икономическата ни система – тоест, никой не може да каже със сигурност какво точно правят големите ни дружества.

Все пак българският фондов пазар има един голям плюс: много е евтин и в момента е още близо до дъното. Могат ли да се изкарат пари от това? Е, човек може да направи пари от всичко. (Особено ако има кой да ви даде съвет или да ви подшушне за предстоящо събитие, преди да излезе в медиите.)

Предимства на инвестицията в реални български акции:
-нисък праг за вход (ниски такси, ниски цени на акции)
-лесна процедура при покупка/продажба
-достъпни онлайн платформи, които на практика елиминират нуждата от посредник
-пазарът е евтин и в момента – нисък

Недостатъци:
-малък брой сделки (несигурна ликвидност)
-неяснота
-висока степен на риск
-изтегляне на парични средства до 3 работни дни

Препоръки:
-подходящи за спекулативна търговия, т.е. печалба от разлика в цената. Не толкова подходящ за дългосрочно инвестиране.

Други варианти

Може би до тук забелязахте, че с нарастване на риска нараства и нуждата от предварителна подготовка. Да изберете банка, в която да депозирате парите си, е сравнително бърза процедура. Изборът на инвестиционен фонд и конкретен продукт става  малко по-сложно. Покупката на земя изисква още по-голямо проучване, подготовка, и организация на документи (макар че при нея поне имате сравнително добра сигурност). А най-много подготовка ще ви е нужна, ако решите да инвестирате в акции.

Ако обаче изброените до тук варианти не ви допадат, има ли нещо друго, което можете да направите?

Разбира се. Всяко нещо, в което вложите пари, и от което после може да си възвърнете вложените пари плюс печалба, е инвестиция. В този смисъл възможностите са безкрайни.

Хареса ли ви това? Вижте всички материали в Архива и си направете абонамент по email!

57 thoughts on “Къде (в какво) да инвестирам 5000лв?”

 1. Хахаха. Пак някой пишман експерт го е писал това. Сега специално рових за тези 8% при ПИБ. Не са 8%, а са 7%. И не са за целия период, а за последния месец на депозита. Средно идва някъде към 4% за годината. Да продължавайте да вярвате на подобни измислени статии.

 2. имам какво да кажа, но ми се иска да изчакам други мнения!
  Поздрави на Рая и браво за труда!

 3. Поздравления за положения труд, Рая!!!!!!
  Безкрайно полезна статия! :))))))))

 4. Рая, материалът много ми допада и си дала наистина разумни доводи за и против различните инвестиции. За мен, най-важното нещо е каква е целта на инвестирането, т.е. какво искаме да си купим с доходите, които евентуално ще получим. Най-честият отговор, който получавам на този въпрос е “да станат повече”.

  А за инвестициите си права – човек може да прави пари от всичко. През 2014 година почти всички възможни инвестиции в света са достъпни за българите. Това, обаче, не означава, че всички са подходящи за всеки. Аз бих препоръчал всеки да вземе един инструмент, да разбере как работи, как може да се печели от него и когато е достатъчно добър в него и вече печалбите са ограничени, да се прехвърли на друг. Има много специфики, които трябва да се знаят. Добрата новина е, че вече има много достъпна информация.

  От курсовете, които правим и от разговорите с хората, най-трудното нещо е човек да започне да инвестира. Старите схващания, че само с труд може да забогатееш и трябва да работиш по 12 часа на ден, за да живееш добре, трябва да ги оставим в миналото. Всичките спестявания в депозити е най-лошия възможен инструмент. Те само покриват инфлацията, т.е. запазват стойността си във времето, но не стават повече. Или с други думи, вие не си купувате шоколад днес, за да си купите същия шоколад след 10 години. Не е ли по-добре да ползвате времето на ваша страна и след 10 години да може да си купите 2 шоколада?

 5. Здравей Марио,

  Първото нещо, което ми направи впечатление в твоя коментар, е колко е негативен. “Хахаха”. “ПАК някой пишман експерт”. “Продължавяйте да вярвате”. “Измислени статии”. Зачудих се дали изобщо да отговарям, защото за четири години писане опитът показа, че смисъл няма. Колкото повече се опитваш да се разбереш с един негативен човек, толкова повече помия той изсипва отгоре ти.

  Реших обаче да ти отговоря по две причини. Първо, защото може и някой друг да се чуди какви са тея 8%. Второ и по-важно, защото си си направил труда да провериш в ПИБ и защото си разбрал, че нарастващият лихвен процент е нещо различно от ефективния (реален) лихвен процент. Тоест, имаш някаква активна позиция и търсиш къде е истината. Не че те оправдавам за гадния коментар де, да не си помислиш :)

  Цитираните 8% вече ги няма, нито в ПИБ, нито в никоя друга банка в Бъглария. Имаше ги през 2012-та в ПИБ при тригодишните срочни депозити с възможност за довнасяне (не всеки срочен депозит дава тази възможност). И понеже депозитът ми изтича лятото на 2015, каквото внеса преди падежа се олихвява на договорените преди три години условия.

 6. Dangerous че защо ще чакаш пък други мнения? :)
  Благодаря.

 7. Благодаря Фани. Надявам се наистина да помогне на дребните инвеститори да си изберат подходяща за тях опция.

 8. Благодаря, Тони. Абе, не му е лесно на българския инвеститор :) За мен главният проблем е неуредеността в държавата, независимо в каква сфера иска да инвестира човек. Но това е друга тема…

 9. Рая, това не е статия, направо си е ръководство :) По мое мнение може да обединиш всичките статии на тема инвестиране и да пуснеш още една безплатна книжка.
  А нещо друго ми стана любопитно: Какво означава, че данък върху лихвата постепенно се очаква да отпадне?

 10. Благодаря ти, Теди :) Много мило от твоя страна.

  Мисля обаче, че информацията, която съм събрала и публикувала, е доста далеч от статут “Ръководство”. Тя по-скоро дава основни, първоначални насоки. Изброените варианти, т.е. всеки един от тях е изключително широкообхватен сам по себе си и трябва много задълбочено четене, за да може човек да се подготви и да излезе на печалба от инвестицията си. :)

  Колкото до очакваното постепенно отпадане на “данък лихва”, предвижда се той постепенно да намалява, докато окончателно отпадне в някой слънчев ден в бъдещето. Дали и кога ще стане това обаче – не мога да кажа със сигурност. Те и визите за Канада ги предвиждаха да отпадат – всяка година ги предвиждат и на, още си ги има :))

 11. О! Ти имаше предвид да обединя всички статии по темата? Виж, това е идея :)

 12. @k.p. – да, така е. И се очаква да продължи да пада, докато бъде премахнат напълно.

  А линка е оправен, благодаря за сигнала :)

 13. Полезна статия, Рая :) И аз си задавам такива въпроси доста често.

  Относно БФБ си е малко като хазарт, но има и компании които са по-стабилни и ликвидни. Просто трябва да ги откриеш. Правя тестове там от известно време. Към момента съм на годишна печалба от 10%.

 14. Много полезна статия за мен. За инвестициите в инвестиционни фондове и акции знаех доста повърхностно. По-познати са ми банковите депозити. Това, което мога да добавя като информация, е в действащият в момента Закон за данъците върху доходите на физическите лица за размера на данъка върху лихвите, чл.46:
  (4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ставката на данъка за доходите по чл. 38, ал. 13 е:
  1. осем на сто – за доходите, придобити през 2014 г.;
  2. шест на сто – за доходите, придобити през 2015 г.;
  3. четири на сто – за доходите, придобити през 2016 г.;
  4. нула на сто – за доходите, придобити през 2017 г. и следващите години.
  Друго, което съм открила при търсенето на най-оптималния за мен депозит е, че някои сайтове, които наготово ми смятат лихви и доходност, не винаги са точни – при един тригодишен депозит не бяха предвидили намаляващия данък.

 15. Здравей Иве,

  Ами браво! 10% е добър резултат! :) Някой помага ли ти?

 16. Здравей Нира,

  Много полезен коментар! Допълних информацията в материала. Благодаря ти!

  За сайтовете, при тях инфорамцията е обикновено ориентировъчна. В 95% от случаите е вярна, но разбира се понякога се случват някакви разминавания. Най-сигурно е да се провери на сайта на банката или на място.

 17. Здравейте!
  1. Депозита – за мен това не е инвестция, а начин за набиране на капитал или държане на “спешни” пари. Видя се(въпреки че Рая услужливо изтри това за което ви предупреждавах), че в България където надзора е слаб и корумпиран – парите на депозит не са сигурни!!! Да тези 5 000лв ще са ви гарантирани, но ако са ви били за море, а ги получите на 4 декември като паричките на Веждито ;))), а ако ви трябват за лечение, квартира за дете студент и т.н. и държавата ви каже – сори ще чакате докогато каже Искров – не мерси!
  Като изключим българските политици които изведнъж се събуждат с тлъсти депозити в банки – чули ли сте някой на запад да е забогатял или да инвестира в депозити?!?!?!
  Също ако парите ви потрябват преди тези 3години за които Рая все ги оставя – чао чао “печалба” от лихва в размер на 3%.

  2. Взаимни фондове – хубав инструмен, аз го харесвам и ползвам – в момента имам пари в 3 фонда, но много трябва да се внимава ОСОБННО СЛЕД ДРАМАТА С КТБ. Има фондове които са сложили голяма част от парите си на депозит в КТБ(като фондовете на ДСК например), като говорим за милиони. Тези пари те ще загубят, но пропускат да кажат това на новите си клиенти и така аз купувайки си дялове от фонд на ДСК, който има 20% от ср-вата на депозит в КТБ автоматично започвам със загуба от 20%, която ще разбера по някое време догодина, като отпишат средствата!!!
  Има и читави фондове – ОББ, ЕЛАНА например са добри и макар че не може да им казвате къде да инвестират, поне може да видите къде са инвестирали и да прецените харесва ли ви портфейла им(ако разбирате естествено).
  Това което казва Рая да гледате минала доходност е ГОЛЯМА ГРЕШКА и фондовете в брошурите си са го написали с малки букви – че това че са изкарали пари миналата година не значи че ще ви направят щастливи и тази!!!

  3. Земя – НЕ, НЕ и НЕ!
  Мили приятели да купувате земя сега е все едно да купувате апартамент в София в края на 2007 или 2008година! Земята е актив и тя като всеки актив поскъпва и се обезценява. Земя трябваше да се купува 2001 когато беше 150лв, а не сега когато поскъпна 10пъти. Знам че като типични българи обичаме сигурното – депозита, панелката и рентичка от село, ама се замислете защо сме на тоя хал – ами точно заради тези ни ценности! Сега когато всяка баба вече пресмята ренти и дава акъл за покупко-продажби, сега когато банките ви дават в ръцете пари на кредит за да купите земя(каквато реклама видях скоро в ПИБ), когато по дърветата има обяви за покупко-продажби на земя – сега трябва ДА ПРОДАВАТЕ!

  “-стабилен пазар (цената никога няма да е 0лв)”- я питай тия около Чернобил дали там земята не струва 0 гривни? Ами ако Козлодуй изпусне знаеш ли какво става в Северна България(сега се усмихвате, ама вие ми викахте че и банковата с-ма е стабилна и като Кипър няма да стане тук), ами ако почнат да пробиват за шистов газ и замърсят подпочвените води – няма нищо сигурно Рая!
  Земята иска много ангажименти – трябва да комасираш(за по-добра рента), трябва да я обикаляш(да не ти я обработва някой без договор), трябва да случиш на арендатор(защото в землището на мойта баба имаше само един и той отказваше да дава пари – плащаше само с брашно – ако искаш го яж ако искаш продавай) и още нещо много важно – рентите, мили мои не са формирани на пазарен принцип а със субсдии от ЕС!!! Ами ако решат да ги спрат(дали заради споразумение със САЩ или просто ни накажат за корупция и т.н.) – колко ще стане сигурната Ви рента тогава 10-15лв?

  За акциите ако имате интерес ще продължа друг път – Рая какво е това такса за превалутиране – няма такова нещо!!!! Казах ти да опиташ и тогва да пишеш!И много се смях ;) как така нашия посредник отива в САЩ и търси техен посредни за да ти купи акции – много смях!Сделките не отнемат 3 дни – днес си купих акции на Райфайзен банк Австрия- става за секунди! И не сме ходили да търсим посредник във Виена ;)

  п.п. И каква е тая цензура в сайта, аз пиша ти четеш после публикуваш и аз си виждам коментара след 2 дни, а отговорите по него след седмици – много е тромаво!!!

 18. @Dangerous

  Не знам какво имаш предвид, че “услужливо” съм изтрила, но определено усещам как може да ти се случи в бъдеще :) От известно време всички коментари минават задължително преглед, преди да се публикуват, понеже за съжаление хората злоупотребяват.

  1. Депозита е инвестиция в този смисъл, че влагаш някакви пари и после получаваш доходност. Не виждам как пари за море, квартира, студент или подобни разходи ще бъдат заключени в тригодишен депозит.

  2. Взаимните фондове – естествено, че ще се гледа минала доходност. Това е една проверка доколко е вероятно да получите доходността, която “рекламира” фонда. Също по този начин се вижда в последните десет, пет, три години назад каква доходност е реализирал фонда. Бъдещата доходност естествено не е гарантирана. Гарантирана е единствено при депозитите.

  3. Земя – несериозно е да коментирам какво ще стане, ако “Козлодуй изпусне”. Ами то и апартаменти да не си купуваме – ако стане земетресение и се срути блока? Рентата и субсидиите от ЕС, да, има някаква връзка, както и аз съм писала в материала. А колко ще е размера на рентата догодина естествено никой не може да гарантира.

  4. Акциите – превалутиране, имам предвид обръщането на лева в съответната валута. Естествено, че няма да търсите посредник във Виена, това е работа на българския брокер. Както и няма да ходите в чейндж-бюро да обръщате парите. Не знам обаче как можеш да си купиш акции на Райфайзен Австрия за секунди през български брокер.

  пп – ами когато мога тогава пускам коментарите, с малко дете съм. Тромаво е, да.

 19. Да ти е жива и здрава малката красавица и вече се замисляйте за второ!!!
  Трябват българчета на тази страна!
  Няма нужда да ме триеш – просто трябваше да кажеш, че тезите които споделям не са приемливи и интересни за читателите на блог-а ти, мисля че всички четящи и пишещи тук сме достатъчно интелигентни за да се самоцензурираме!
  Желая Ви хубав ден и успешни инвестиции тогава!

 20. Ами не точно, Рая. Дали са ми насоки за част от компаниите, от чиито акции съм купила. От там нататък чета и си избирам аз. Разглеждам графиките, разсъждавам, чета новини за конкретни компании, купувам и т.н. Не всички компании в момента са ми на +, дори да кажем че са по-скоро 50 на 50, но работя по въпроса с отстраняването на по-рисковите.

 21. Браво Рая, ти си пример за подражание.Повечето жени в България се интересуват единствено и само от пазаруване на парцали в молове и за тях парите не значат нищо,освен дрехи.Радвам се, че има такива като теб. Продължавай с полезните статии. БРАВО!

 22. Браво. Точно в тази посока е добре да се развива болга. Полезно. Не пълно. Полезно. Обърни внимание на две неща – дисконтиране и диверсифициране. Данък лихва е въведен от ГЕРБ и Симеон Дянков. Поетапното отпадане е заложено от правителството на Пламен Орешарски и БСП. Политическият риск при настоящото ново правителство на ГЕРБ и Реформаторите не е сигурно дали данъкът ще отпадне. Браво Рая! Обърни внимание на двете неща по-горе.

 23. Благодаря! :)

  Не става дума за цензура на тези, а на тон. Твоите коментари по принцип намирам за полезни, но понякога са малко груби и снизходителни.

 24. Благодаря ти, g-n Profit :) Не споделям мнението ти за “повечето жени в България” обаче.

 25. Уесли Снайп казваше в един стар филм:”Ти слушаш музиката, но не я чуваш!”

  Някой се обижда от ироничния тон, но не чува думите които казвам май?
  Да тонът е ироничен защото преди 5-6години започнах да уча А и Б на личните финанси в този сайт, но сега една петилетка по-късно смея да твърдя че научих много във финансите, докато тук нивото и съветите си останаха същите.
  Няма как да съветваш и да учиш хората на бюджетиране, на това как да спестяват от това или онова, като под един твой материал наскоро самата ти казваш, абе то е така ама ние вече с мъжо не го спазваме съвсем. Не се отказваме от цигарки за 100лв месечно. Така че чети кво пиша ама не ме гледай кво правя – е как да не съм ироничен. Това ли бе целта на живота ти да изплатиш 3 000лева и до там?

  Как да не иронизирам, когато с месеци ти пишех че блог-а трябва да е на български докато ти си мислеше че със статиии на английски ще пробиеш едва ли не в Холивуд – е накрая пак дойде на нашите съвети. Как да не се усмихна?

  Как да не съм ироничен когато май или юни ви разказвах са фалитите на кипърските банки и Ви карах да мислите като слагате пари на депозит или спестовен влог, но тогава много от вас не бяха съгласни с мен и седмици по-късно хоп КТБ и ПИБ ;)

  Явно искате да учите по трудния начин или просто да си стоите на това положение!

  Пожелавам успех на Рая и читателите й, дори и това което научавате тук пак е много добре ако почнете да го спазвате, е не гледайте Рая какво прави тя е друга бира ;)

  Поздрави и на Бат Тони(адаша), който дръпна много(от времето когато четях и се учех от неудачите му в Инс-а) и вече прави пари от съветите. Днес ще те гледам в Бум енд Бъст.

  Бъдете здрави, успешни инвеститори и ако имате въпроси заповядайте във форума на инвестор.бг

 26. Dobre de.Ne sa povecheto. No kato cqlo jenite ne mogat da si prawqt mnogo smetkata. Ili pone tia , vyrhu koito sum imal babludeniq. Kolkoto po temata za 5000 lw. Ne mislq, 4e moje sa se specheli mnogo ot tqh pqh pri niskoriskovi vlojeniq.Mese4no razpredelni sumite shte sa prenebrejimo malki.

 27. Това трябва да е някакво избиване на комплекси? Не знам как иначе да си обясня да се включваш тук да пишеш, само когато имаш нещо негативно да кажеш, или да критикуваш. Освен това намирам за много грозно да коментираш моя живот по този начин. Изобщо не е мъжко.

 28. @g-n Profit

  Да, 5000лв всъщност не са много, когато става дума за инвестиране. Но все отнейде трябва да се почне. По-добре 5000лв, отколкото 100лв :)

 29. Да, поне се изгражда някаква финансова дисциплина и култура. Аз съм ужасен от това как масово хората теглят всякакви кредити, кредитни карти, затъват до гуша и не мислят какво ще правят утре. А утре винаги идва…

  ADMIN: Моля, пишете на кирилица!

 30. Здравей Рая,
  препрочитам за 2-ри път написаното и се опитвам да намеря “своя път”. В рамките на 5000 лв можеш да включиш и покупката на инвестиционно злато. Вярно е, че е малко тромава инвестиция с голям марж купува/продава, обаче си запазва стойността във времето. Парите се обезценяват или “изпаряват” (КТБ), но 1 кюлче си остава реално притежание.
  Другото, което се сещам е застраховка живот с рентен характер – покрива хем рискове като злополука, непредвиден фатален край (виж колко са невинните жертви от пътни катастрофи) т.е. ако нещо се случи, подсигуряваш семейството и детето си, от друга страна, след изтичането на времето, получаваш едни спестени пари.
  Реално погледнато на различни етапи във времето всяка инвестиция може да бъде както печеливша, така и губеща.

 31. Здравей Михаела,

  Покупката на инвестиционно злато също е вариант, разбира се. Не съм й отделила специално внимание, тъй като няма как да обхвана абсолютно всички варианти за инвестиране в един материал. Но, разбира се, варианти има много.

  Колкото до т.нар. “спестовни застраховки”, според мен те не са добър продукт. Мисля, че е по-добре човек да си направи отделно застраховка и отделно депозит. При “спестовна застраховка” има едно условие, че си ЗАДЪЛЖЕН да правиш вноски всеки месец. Можеш да пропуснеш няколко, но като цяло ако спреш да ги внасяш, губиш правата си върху парите, които си внесъл до момента. Тези застраховки са обикновено с дълъг срок (минимум 5 години) и високи вноски (около 50лв най-малката, мисля); а за 5 години много неща могат да се случат.

  Единственият им плюс според мен е дисциплиниращия ефект, който могат да имат върху хората. Като възвръщаемост на инвестираните пари мисля, че не са добър вариант.

 32. Здравей Рая,

  преди време прочетох книгата ти за личните финанси.
  Много ми хареса и затова ти изпратих писмо.
  Сега виждам че ти продължаваш да пишеш по темата за личните финанси.
  Ако сумата за инвестиране беше по-голяма бих добавил като възможност инвестицията в имот, който да се отдава под наем!

 33. @Петър – да, абсолютно си прав. Но тук основната пречка, както сам си забелязал, е голямата начална инвестиция. Ако имаш наследствено жилище, става по-лесно. И да не забравяме, че жилището трябва да е там, където може да има някакво търсене – в голям град, в град с туризъм, или в град с университет. Ако имаш апартамент в Твърдица примерно, какво ще го правиш? :)

  Докато останалите изброени неща в общи линии не се влияят от мястото, където живееш.

 34. Рая мога да кажа само едно голямо БЛАГОДАРЯ!!!Постарала си се много и което е още по-хубавото даваш точни и ясни примери.Продължавай в същия дух без да се влияеш от разни негативни коментарчета плод на злобеене и българщина.Наистина много полезна информация разбира се за този който има потенциала да я осмисли и разбере.:)

 35. Здравейте.
  Аз също съм много благодарен за полезната статия, но имам по-друг поглед на нещата.
  Идеята ми е че дребните “инвеститори” не инвестират във себе си, а в големите акули. Така е поради високия риск и несигурност в икономиката. Със тези такси вход- изход и управление на печалба, отново са брокерите, не инвеститорите. Единственото което научих в университета по икономика е че “нищо на този свят не се губи, а само сменя формата си”(или собственика). Та за да могат акционерните дружества да реализират печалба, прибягват до реклама и популизъм, като така да подмамят дребни и наивни рибки “инвеститори” чиито пари да сменят собственика в тяхна полза. Инвестициите са форма на хазарт и за да имаш положителен ефект трябва да имаш вътрешна прясна информация

 36. @Kerezof – да, но въпреки всичко могат и дребните рибки да спечелят. Разбира се, не колкото големите, но нали и големите едно време са били малки :)

 37. А ако разполагате с 20000 лева в какво бихте инвестирали?

 38. Интересен въпрос. Всекиму според вкуса и ситуацията. Но с 20 000 лв възможностите са доста повече.

 39. Много полезна статия, хареса ми :)
  Смятам, че освен тези начини на инвестиция обаче може да добавиш и спестовна застраховка живот.
  Този отрасъл в България има много много още да се развива, поради ниската застрахователна култура на българина, но пазарните дялове на животозастрахователните компании доста са се увеличили от последните 6-8 години.

 40. @Мария – спестовната застраховка живот според мен не е добър продукт. Подходящ е може би само за хора, на които им трябва някакъв стимул (натиск) за спестяване. :)

 41. Относно застраховките като инвестиция мисля, че трябва да обърнем особено внимание на здравните. За спестовните и аз имам резерви засега.
  При все по-големите проблеми в здравеопазването, където ние си плащаме, дори от най-елементарната и евтина застраховка/30лв год./ за болничен престой получаваш петкратна възвръщаемост, особено необходима в такъв момент.
  Всеки се разболява, на всеки може да му се наложи такъв престой. А ако си направил по-добро покритие, нещата са коренно различни.
  При годишна премия около 140лв- 12лв месечно/според възрастта/ Здравна застраховка Дневни пари + фиксирана сума при фрактури/750EUR/BGN/+фиксирана сума за операции /750/2000 EUR/BGN/ сами сметнете. Тази също е в категорията на евтините, има и по-високи класи.
  Една лапароскопска операция на апендикс на дъщеря ми струваше 300лв пари в брой плюс другите консумативи. Забравяме да включим пропуснати ползи и загубите.
  Застраховаме колите си, а здравето не. То всъщност е най-голямата ни инвестиция и трябва да е една от първите.
  Това много ценно нещо, всъщност взех от семинара на Роберт Ролих, който посетих благодарение на теб Рая. Задължена съм ти.
  Веднага се потвърди с тази операция- нямаше тогава застраховка.
  Затова мисля, че особено за хора с малки доходи това трябва да е първата инвестиция, за да може после защитен/няма100% защита, разбира се/ да правиш големите пари.

 42. @Мариана
  Наскоро и аз мислих за здравна застраховка. Срещнах следните проблеми:
  1. Няма здравна застраховка, която покрива абсолютно всичко – и болничен престой, и лекарства, и изследвания, и трайна неработоспособност. (Или ако има такава, не знам колко трябва да струва).
  2. По-сериозният проблем за мен е изплащането на парите. В една от фирмите, където работех, фирмата беше направила здравни застраховки на служителите. На един от тях му се наложи да я ползва, и се оказа голямо ходене по мъките – една бележчица да ти липсва, край. Застрахователят разглежда случая много щателно (и бавно), връщат те по няколко пъти, накрая на човека му писна и се отказа да си търси парите от застраховката.

  Мариана, ако си запозната отблизо със здравните застраховки и имаш личен опит с тях, заповядай с един материал като гост-автор.

 43. За любителите на високорискови инвестиции.

  Представям аз къде инвестирах 5000лв и за 6м ги удвоих. – My Advertising Pays(МАР).

  Онлайн рекламна компания, която работи на принципа profit-share. Прилича донякъде на издаването на акции, но разликата е, че акцията има определн живот.

  В конкретният пример, МАР преодава “акции” по $50 всяка, като всяка “акция” носи всекиденвно печалба до достигане на $60 долара. Сумата която се получава като дивидент зависи (точно като при акциите) от дневните обороти и печалби на компанията и не е сигурна (затова и риска е по-скоро висок) Моят скромен опит показва, че всяка “акция” ми е донесла средно по $0.6 на ден (усреднено за последните 6 месеца)

  Ако сведа примера до 5000 лв = 2800 долара (груба сметка) се получава следното.

  $2800 = 56 акции, дивиденти се изплащат на всеки 20 минути т.е. при желание можете да реинвестирате. или средно на всеки два дни да закупувате още една акция (защото сте спечелили нови 50 долара)

  При реинвестирането се получава ефекта на сложната лихва – и резултата е експоненциален.

  Сметките са елементарни, и при постоянно реинвестиране след около 100 дни когато първоначалните ви 56 акции “изтечат” т.е. донесли са Ви по 60 долара всяка Вие ще имате 116 акции. Закупени от Вашата печалба.

  След 6 месеца – съответно ще имате 168 акции. Тук е момента, в който при желание можете да “изтеглите” първоначално инвестираната сума от 5000 лв. И след изтеглянето да останете със 100 акции, които да продължат да Ви трупат доходи, които да реинвестирате или да изтегляте потдържаки 100 активни акции. (ако потдържате 100 акции – можете да изтегляте около 270 долара на месец)

  Единственото условие за гореизложеното е да посещавате страницата всеки ден и да прекарвате 10 минути в нея гледайки реклами. За мен е разумно инвестирано време.

 44. Здравейте!

  Благодаря ви за полезните статии!
  Не разбрах за точката от недостатъци при депозити “дълъг срок (особено ако говорим за три-годишни депозити)”.
  Не може ли да внеса голяма сума пари за цял живот и да се живее от лихвите ?

  Благодаря!

 45. @Алекс – ами ако ти трябват 1000лв на месец да живееш, значи лихвата ти трябва да е 1000лв НА МЕСЕЦ. Ако средно лихвите са 5% на ГОДИНА, то каква главница трябва да имаш в банката, че при 5% на година да пак да взимаш 1000лв на месец?

  При 100лв внесени и 5% лихва това са 5лв лихва на година.
  При 1000лв внесени и 5% лихва това са 50лв лихва на година или грубо по 5лв на месец.
  При 10 000лв внесени и 5% лихва това са 500лв лихва на година или грубо 50лв на месец.
  При 100 000лв внесени и 5% лихва това са 5000лв лихва на година или грубо 500лв на месец.
  При 200 000лв внесени и 5% лихва това са 10 000лв лихва на година или грубо 1000лв на месец. :)

 46. Аз бих ги инвестирал единствено и само в обучение. Семинари, курсове, може и да си взема почивка от работа за самообучение.

 47. Абе Dangerous,
  Що не обърнеш сериозно внимание на грамотността и правописа си? Айде първо да се понаучиш как да пишеш правилно, а после да даваш мнение за видовете инвестиции и права ли е Рая и начина, по който е написала статиите тук. Някак “увисваш” с критиките си, след като в тях бъка от правописни грешки. Как мислиш след такива коментари, някой дали ще те вземе насериозно????? Ако не знаеш отговора- аз мога да ти подскажа…. Твърдо- НЕ! Всъщност- определено ще предизвикаш снизходителни усмивки :-) Аман от специалисти :-)И как се самоцензурираш?- допускайки смешни, правописни грешки ли? Ей, всичките сте големи специалисти… нищо, че не можете да пишете грамотно :-)
  Не ми отговаряй- не ме вълнува твоето мнение. Тук попаднах случайно и не да се стърпя да споделя, че явно смешниците- критици са навсякъде. Неграмотни, но критикуват… В тази държава можещи и не можещи критикуват и недоволстват.
  За да не кажеш, че съм голословен, ще те цитирам, а ти ако искаш- потърси си грешките. Да не говорим за липсата на една камара запетаи ;-) Ти си над тези неща, явно :-)

  Цитат:

  ” 2. Взаимни фондове – хубав инструмен, аз го харесвам и ползвам – в момента имам пари в 3 фонда, но много трябва да се внимава ОСОБННО СЛЕД ДРАМАТА С КТБ…”
  ” как така нашия посредник отива в САЩ и търси техен посредни за да ти купи акции – много смях! ”

  Абе човек, ти ядеш букви, запетаи, защо пък да започваш с главна буква изречение.. Изобщо разбираш ли какво ти пиша? :-) Ако разбираш, би трябвало да си шибнеш един шамар сам :-)
  И такъв “специалист” ще дава съвети… Айде, моля ти се….

 48. Здравейте,
  Какво е мнението ви за инвестиционно злато или монети?
  Поздрави,
  Георги

 49. Здравейте, имам свободни 100хил. лв и умувам за правилната инвестиция. С банки не ми се занимава , мисля си за покупка на земеделска земя, апартамент в София(може да се наложи да добавя още средства) или нещо по-добро според вас ?

 50. Здравейте,
  От известно време си мисля за развиване на някакъв бизнес. Нямам никакъв опит, понеже все още уча, но разполагам с 10000 лв и се чудя каква ще е най-добрата инвестиция.

 51. Здравейте, аз вече карам 3-та година съм вложил парите си в инвестиционен фонд. 10-11-12% чисто годишно. В числа – 5500 евро носят поне 55 евро чисто ( средно на месец ). Да много е но това са фактите при мене. Казаха ми, че при по-голяма сума инвестицията ми отива в швейцарска инвестиционна банка ( малкото пари отиват в Нова Зеландия ).

 52. Antoni: Казаха ми, че има едно порше кайен отвън и мога да се кача в него и ставало мое. Стига глупости, казали ти били и прочие.
  Впрочем, БГ банките дават такава лихва, че като си платите данъците ще излезете на минус. Радвам се, че пишете такива глупости в блоговете си и даже има хора дето Ви вярват, най – интересът е въпрост, защо “експертите” от тука ми се струва, че кажи речи живеят на ръба на оцеляването. Как стана така, че уж сме експерти на книга, пък в реалния живот мизерстваме. Странно!

 53. За съжаление единственото постоянно нещо е промяната.
  В момента лихвените равнища (банкови депозити) изобщо не са на нивата отпреди 4-5 години.
  За момента спестовните/срочните влогове не са удачна форма на спестяване/инвестиция.

  Колкото до данъчното облагане на доходите от лихви, мисля че това в момента става автоматично от банките, т.е. не е необходимо да се плащат допълнително данъци за тези доходи.

 54. Здравейте, бих искал да ви попитам какви са според вас приемливите срокове за възстановяване на инвестицията, ако се инвестира в земя или апартамент(къща, вила).

Leave a Comment